Μετρήσεις Χημικών Παραγόντων

Τόσο στην Ελληνική όσο και στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία έχει αναγνωριστεί η σημασία προστασίας των εργαζομένων από έκθεση σε χημικούς παράγοντες και έχουν θεσπιστεί οριακές τιμές έκθεσης, πάνω από τις οποίες δεν επιτρέπεται να εκτίθενται οι εργαζόμενοι.

 

Οι μετρήσεις χημικών παραγόντων περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα κάτωθι:

 

Αιωρούμενα σωματίδια
Αέριοι ρύποι
Διαλύτες
Σκόνη βαρέων μετάλλων
VOCs
Ίνες αμιάντου

 

 

 

Η ΓΕΠ διαθέτει τον απαιτούμενο φορητό εξοπλισμό για τη διενέργεια μετρήσεων χημικών παραγόντων, και συγκεκριμένα αιωρούμενων σωματιδίων και αέριων ρύπων (π.χ. CO, CO2, O3, SO2, NOX). Για τις ανωτέρω μετρήσεις η ΓΕΠ ακολουθεί μεθόδους μέτρησης σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα, ενώ χρησιμοποιεί φορητό εξοπλισμό διακριβωμένο για την καλή του λειτουργία.

 

Για πιο εξειδικευμένες μετρήσεις χημικών παραγόντων, η ΓΕΠ συνεργάζεται με εργαστήριο χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων διαπιστευμένο σύμφωνα με το ISO 17025.