Μετρήσεις Φυσικών Παραγόντων

Οι μετρήσεις φυσικών παραγόντων περιλαμβάνουν τα κάτωθι:

  • Θόρυβος: Παρά τις αλλαγές και εξελίξεις στην παραγωγική βάση της σύγχρονης οικονομίας, ο θόρυβος παραμένει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στους χώρους εργασίας. Η θορυβογενής απώλεια της ακοής εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο συνήθεις επαγγελματικές ασθένειες. Σύμφωνα με το Π.Δ. 149/2006, ο εργοδότης οφείλει να λαμβάνει μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία
  • Θερμικές συνθήκες (θερμοκρασία, σχετική υγρασία): Οι θερμικές συνθήκες ενός εργασιακού χώρου, σε συνάρτηση με τη μορφή και το είδος της εργασίας, προσδιορίζουν τις θερμικές ανταλλαγές μεταξύ του εργαζόμενου και του περιβάλλοντος καθορίζοντας τη θερμική κατάσταση (θερμική άνεση ή θερμική καταπόνηση) του ανθρώπινου οργανισμού. Οι επιβαρημένοι θερμικά εργασιακοί χώροι έχουν επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία, μέσω της εξάντλησης και κόπωσης των φυσιολογικών μηχανισμών θερμορύθμισης του οργανισμού. Αυτό δε συμβάλλει μόνο στην εμφάνιση συγκεκριμένων επαγγελματικών νοσημάτων, αλλά περιορίζει σημαντικά την ικανότητα του εργαζόμενου να αντιδράσει σωστά στα εξωτερικά ερεθίσματα ή να παρακολουθήσει σύνθετες εργασιακές διαδικασίες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προϋποθέσεις πρόκλησης εργατικών ατυχημάτων.
  • Φωτισμός: Αν και στην Ελλάδα δεν υπάρχουν νομοθετικά θεσπισμένα αποδεκτά επίπεδα φωτισμού, ο φωτισμός, ο κατάλληλος φωτισμός του εργασιακού χώρου αποτελεί στοιχείο πρωταρχικής σημασίας, τόσο για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης του εργασιακού συστήματος, όσο και για την ασφάλεια των εργαζομένων. Ανεπαρκής φωτισμός μπορεί να προκαλέσει αίσθημα δυσφορίας, κόπωση, ενόχληση στα μάτια, πονοκέφαλο, ναυτία ή ακόμα και κίνδυνο εργατικού ατυχήματος.
  • Αερισμός: Σύμφωνα με το Π.Δ. 16/96, στους κλειστούς χώρους εργασίας πρέπει να υπάρχει επαρκής νωπός αέρας, λαμβανομένων υπόψη των μεθόδων εργασίας και της σωματικής προσπάθειας, την οποία καταβάλλουν οι εργαζόμενοι. Όταν η ανανέωση του αέρα επιτυγχάνεται με τεχνητά μέσα ή συστήματα, τότε αυτά πρέπει να λειτουργούν συνεχώς και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση λειτουργίας.
  • Δονήσεις: Η επίδραση των δονήσεων στον ανθρώπινο οργανισμό μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες και διαταραχές στις φυσιολογικές λειτουργίες, καθώς και διάφορες ανατομικές αλλοιώσεις ως συνέπεια συνεχών μικροτραυματισμών των μαλακών ιστών. Επίσης προκαλεί και ψυχολογικές διαταραχές που είναι ικανές να επηρεάσουν αρνητικά την γενικότερη κατάσταση της ψυχικής ευεξίας του ατόμου.
  • Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία: Η χρήση ακτινοβολιών τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί αλματωδώς εξαιτίας της εκρηκτικής ανάπτυξης των τηλεπικοινωνιών, των ραδιοτηλεοπτικών μέσων, των βιομηχανικών και οικιακών συσκευών κ.λπ., ακολουθώντας τη γενικότερη πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας. Κατά συνέπεια, ανάλογα αυξάνεται και ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται σε εργασίες με έκθεση σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Το πιο ανεπιθύμητο φαινόμενο που προκαλεί η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι η θέρμανση των ιστών, η οποία έχει σα συνέπεια μία σειρά από βλάβες κυττάρων.

 

Η ΓΕΠ διαθέτει τον απαιτούμενο φορητό εξοπλισμό για τη διενέργεια μετρήσεων φυσικών παραγόντων και ακολουθεί μεθόδους μέτρησης σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιεί η ΓΕΠ είναι διακριβωμένος για την καλή του λειτουργία.