6. Πρέπει να κάνουν ιατρικές εξετάσεις οι εργαζόμενοι που εκτίθενται σε παράγοντες;

Ναι, μάλιστα ο εργοδότης υποχρεούται να παραπέμπει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, σε ιατρικό έλεγχο κάθε ερ­γαζόμενο μετά την πρόσληψή του και στη συνέχεια σε τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς και  κατά την αλλαγή θέσης εργασίας και πριν από την τοποθέτησή του σε εργασία που συνεπάγεται έκθεση σε παράγοντες.

Ο εργοδότης μεριμνά ώστε να τηρούνται και να ενημερώνονται:

  • βιβλίο καταχώρησης των συλλογικών ανώνυμων αποτελεσμάτων των βιολογικών εξετάσεων ενδεικτι­κών της έκθεσης, όταν προβλέπονται τέτοιες εξετάσεις και
  • ατομικός ιατρικός φάκελος των εργαζομένων που εκτίθενται στους παράγοντες. Ο φάκελος τηρείται από τον ιατρό εργασίας που είναι υπεύθυνος για τη διαφύ­λαξη του ιατρικού απορρήτου.

Δεν επιτρέπεται να απασχολείται εργαζόμενος σε εργασία που συνεπάγεται έκθεση στους παράγοντες, αν αυτή είναι αντίθετη με τα πορίσματα του ιατρικού ελέγχου.

Ελληνικά