2. Ποιές επιχειρήσεις υποχρεούνται να έχουν Ιατρό Εργασίας;

Πρέπει να έχουν Ιατρό Εργασίας όσες επιχειρήσεις απασχολούν από 50 και πάνω εργαζόμενους ή όσες έχουν έστω και έναν εργαζόμενο εφόσον οι εργασίες τους είναι σχετικές με καρκινογόνους παράγοντες, μόλυβδο, αμίαντο, βιολογικούς παράγοντες.

Ελληνικά