Υγείας και Ασφάλειας

Σύμφωνα με το Νόμο 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»,  Άρθρο 48, ο εργοδότης οφείλει να εξασφαλίζει σε κάθε εργαζόμενο κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση στον τομέα της ασφάλειας και υγείας.

 

Η ΓΕΠ, διαθέτει στελέχη με μακρόχρονη εμπειρία στην εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων, στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στον τομέα ασφάλειας και υγείας εργασίας. Με την ίδια ποιότητα και ευθύνη που την ανέδειξε ως  την μεγαλύτερη εταιρία στον χώρο της υγείας και ασφάλειας εργασίας, σχεδίασε και τις εκπαιδευτικές της προτάσεις.

 

 

Ενδεικτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια στον τομέα υγείας και ασφάλειας εργασίας που η ΓΕΠ δύναται να προσφέρει στο προσωπικό επιχειρήσεων, περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

 • Πυρασφάλεια
 • Πρώτες βοήθειες
 • Ασφάλεια χώρων εργασίας
 • Σήμανση ασφάλειας και υγείας
 • Εργασία με οθόνες οπτικής απεικόνισης
 • Χειρωνακτική διακίνηση φορτίου
 • Διακίνηση οχημάτων και πεζών
 • Ασφάλεια μηχανημάτων
 • Κίνδυνοι από τον ηλεκτρισμό
 • Χρήση μέσων ατομικής προστασίας
 • Εργασία σε ύψος
 • Χρήση χημικών
 • Εργασία σε εξωτερικούς / υπαίθριους χώρους
 • Εργασία σε κλειστούς / περιορισμένους χώρους
 • Οδήγηση οχημάτων
 • Χρήση μηχανημάτων έργου

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ΓΕΠ αναπτύσσει εκπαιδευτικά σεμινάρια, εστιασμένα στις ιδιαιτερότητες και ανάγκες κάθε επιχείρησης, με στόχο την αποτελεσματικότερη και πιο εστιασμένη ενημέρωση του προσωπικού, βάσει των απαιτήσεων της επιχείρησης και των εργασιακών δραστηριοτήτων. Το έμπειρο στελεχιακό δυναμικό της ΓΕΠ μπορεί να βοηθήσει την κάθε επιχείρηση να επισημάνει τις ακριβείς ανάγκες για την εκπαίδευση του προσωπικού της.

 

Μετά το πέρας της εκπαίδευσης χορηγούνται και βεβαιώσεις παρακολούθησης προς τους εκπαιδευόμενους.

 

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια υγείας και ασφάλειας που παρέχει η ΓΕΠ εμπίπτουν στα προγράμματα ΛΑΕΚ, με βάση τα οποία οι επιχειρήσεις, των οποίων το προσωπικό συμμετέχει στα σεμινάρια, δικαιούνται να εκμεταλλευθούν το 0,24% της συνολικής μισθολογικής δαπάνης τους για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης μέσα στο τρέχον έτος.