Σχέδια Διαφυγής και Διάσωσης

Σύμφωνα με το Νόμο 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»,  Άρθρο 30, ο εργοδότης οφείλει να καταρτίσει σχέδιο διαφυγής και διάσωσης από τους χώρους εργασίας, εφόσον απαιτείται από τη θέση, την έκταση και το είδος της εκμετάλλευσης. Το σχέδιο διαφυγής και διάσωσης πρέπει να αναρτάται σε κατάλληλες θέσεις στους χώρους εργασίας.

 

Η ΓΕΠ προσφέρει τη δυνατότητα εκπόνησης σχεδίων διαφυγής και διάσωσης, στα οποία αποτυπώνονται οι έξοδοι κινδύνου, οι οδεύσεις διαφυγής, τα μέσα πυροπροστασίας (πυροσβεστήρες, πυροσβεστικές φωλιές) και τα κομβία αναγγελίας, όπου αυτά υπάρχουν. Τα σχέδια, τα οποία αναρτώνται σε κατάλληλα σημεία εντός της κάθε εγκατάστασης, έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα για τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες της εγκατάστασης.