Συστήματα Διαχείρισης

Στις σημερινές συνθήκες της αγοράς προκύπτει όλο και πιο έντονα η ανάγκη για ανάπτυξη και εφαρμογή από οργανισμούς και επιχειρήσεις Συστημάτων Διαχείρισης και για εναρμόνισή τους με βάση Διεθνή Πρότυπα, τα οποία πιστοποιούν σε πελάτες και ενδιαφερόμενους φορείς την ικανότητα παροχής προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με τις διεθνείς απαιτήσεις.

Τα Συστήματα Διαχείρισης είναι εργαλεία, με τα οποία ένας οργανισμός ή επιχείρηση μπορεί να εξασφαλίσει την διαρκή επίτευξη των στόχων του, προσαρμοζόμενος στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος, εντός του οποίου λειτουργεί.

Η ΓΕΠ αναλαμβάνει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και υποστήριξη Συστημάτων Διαχείρισης  προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε οργανισμού ή επιχείρησης. Η μακρόχρονη εμπειρία της εταιρείας σε πλήθος σχετικών έργων σε επιχειρήσεις ποικίλων δραστηριοτήτων μπορεί να παρέχει πλήρη υποστήριξη στην εφαρμογή των απαιτήσεων των Διεθνών Προτύπων (π.χ. ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, OHSAS 18001 κ.ά.), καθώς και στη διαδικασία πιστοποίησης  από αρμόδιους φορείς πιστοποίησης.