Προαγωγή Υγείας

Τα προγράμματα Προαγωγή Υγείας επεκτείνονται πέραν της τήρησης των νομικών απαιτήσεων για την ασφάλεια και την υγεία. Ωστόσο, βελτιώνοντας το επίπεδο υγείας των εργαζομένων, μια επιχείρηση απολαμβάνει πολλά θετικά αποτελέσματα, όπως λιγότερες αποχωρήσεις προσωπικού και λιγότερες απουσίες, περισσότερα κίνητρα και μεγαλύτερη παραγωγικότητα, ενώ παράλληλα διαμορφώνει μια θετική εικόνα της επιχείρησης, με προσανατολισμό στους ανθρώπινους πόρους.

 Τα προγράμματα Προαγωγής Υγείας της ΓΕΠ πραγματοποιούνται από έμπειρους επιστήμονες υγείας και εστιάζουν εν γένει σε διάφορα θέματα που σχετίζονται είτε με την εργασία, είτε με συνήθειες της καθημερινότητας, όπως τα εξής:

  • Διακοπή Καπνίσματος
  • Διαχείριση στρες
  • Εργονομία στο χώρο εργασίας
  • Σωστή διατροφή και φυσική άσκηση για ρύθμιση σωματικού βάρους

Εάν επιθυμείτε την υλοποίηση προγραμμάτων Προαγωγής Υγείας, μπορείτε να αξιοποιήσετε για επιδότηση το Λογαριασμό για την Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ 0,45%)