Μετρήσεις

Σύμφωνα με το Νόμο 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»,  Άρθρο 37, ο εργοδότης οφείλει να γνωρίζει τους κινδύνους, τους οποίους συνεπάγονται για την υγεία των εργαζομένων παράγοντες που χρησιμοποιούνται ή δημιουργούνται στους τόπους εργασίας.

 Ως «παράγοντας», βάσει του Ν. 3850/2010, Άρθρο 36, ορίζεται κάθε φυσικός, χημικός και βιολογικός παράγοντας που ενυπάρχει κατά την εργασία και μπορεί να είναι επιβλαβής στην υγεία των εργαζομένων ή επικίνδυνος από άλλη άποψη, ανεξάρτητα από τη φυσική του κατάσταση.

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 38 του ίδιου Νόμου, ο εργοδότης οφείλει να ελέγχει τη συγκέντρωση ή ένταση των παραγόντων στους χώρους εργασίας και τα επίπεδα έκθεσης των εργαζομένων σε αυτούς πριν αρχίσει η λειτουργία μηχανών ή εγκαταστάσεων και σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους.

 

Οι μετρήσεις παραγόντων στο εργασιακό περιβάλλον αποτελούν σημαντικό κριτήριο για την λήψη μέτρων πρόληψης ή και αντιμετώπισης των κινδύνων που δημιουργούνται και η επιχείρηση οφείλει να καταγράφει τα αποτελέσματά τους σε ειδικό βιβλίο (βιβλίο παραγόντων).

 

Η ΓΕΠ διενεργεί μετρήσεις των κάτωθι παραγόντων εργασιακού περιβάλλοντος:

 

Εκτός των ανωτέρω μετρήσεων εργασιακού περιβάλλοντος, η ΓΕΠ δύναται να διενεργήσει ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων μετρήσεων.

 

Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Περιβαλλοντικές μετρήσεις (π.χ. θόρυβος, ποιότητα αέρα, ανάλυση αποβλήτων)
  •  Μετρήσεις γείωσης
  •  Αναλύσεις ποιότητας νερού

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στη ΓΕΠ.