Μελέτες

Με στόχο την ολοκληρωμένη υποστήριξη των επιχειρήσεων στους κλάδους της υγείας και ασφάλειας εργασίας και του περιβάλλοντος, η ΓΕΠ μπορεί να αναλάβει την εκπόνηση μελετών που καλύπτουν όλο το φάσμα των ανωτέρω πεδίων.

 

Με γνώμονα την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, η ΓΕΠ διαθέτει στελέχη με μακρόχρονη εμπειρία στην εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών τόσο στον τομέα υγείας και ασφάλειας εργασίας όσο και σε αυτόν του περιβάλλοντος.

 

Το δυναμικό της ΓΕΠ μπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση να εντοπίσει της ακριβείς ανάγκες της στα θέματα υγείας και ασφάλειας εργασίας (π.χ. εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου, μελέτη σήμανσης ασφάλειας χώρων εργασίας, εργονομική μελέτη, Σ.Α.Υ./Φ.Α.Υ.) και περιβάλλοντος (π.χ. μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων), προκειμένου να επιτυγχάνεται πλήρης συμμόρφωση με το αντίστοιχο νομοθετικό πλαίσιο και βελτιστοποίηση των συνθηκών εργασίας.