Έκδοση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων σε μηχανήματα έργου

Βάσει του ΦΕΚ 1186/Β/2003 σχετικά με τον κανονισμό ελέγχων ανυψωτικών μηχανημάτων, μηχάνημα έργων ορίζεται οποιοδήποτε αυτοκινούμενο όχημα που προορίζεται για την εκτέλεση τεχνικού έργου.

 

Νεότερη νομοθεσία για την διαδικασία Έκδοσης άδειας κυκολφορίας και πινακίδων.

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. οικ. 21867   ( Φ.Ε.Κ.  3276Β/2016 )

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες εγκρίσεων τύπου και αδειών κυκλοφορίας που αφορούν τα Μηχανήματα Έργων (Μ.Ε.) και τα οχήματα ειδικής κατηγορίας.

 

Η ΓΕΠ αναλαμβάνει τη διαδικασία έκδοσης άδεια κυκλοφορίας και πινακίδων σε μηχανήματα έργου, στην οποία περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

 

 • Λήψη φωτογραφιών του μηχανήματος που πρέπει να υποβληθούν στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (Γενική Γραμματεία Υποδομών - Γ.Γ.Υ.) και στις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων (Δ.Τ.Ε.Π.Ε.).
 • Συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών σε συνεργασία με τον πελάτη (π.χ. δήλωση πιστότητας CE του κατασκευαστή, αποδεικτικά εισαγωγής και κατοχής του μηχανήματος κ.λπ.)
 • Διεκπεραίωση ενεργειών στη Γενική Γραμματεία Υποδομών - Γ.Γ.Υ. και στις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων (Δ.Τ.Ε.Π.Ε.).
 • Σύνταξη τεχνικής έκθεσης από Μηχανικό για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την καταλληλότητα του μηχανήματος, σχετικά με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ασφάλεια, αναγκαίος εξοπλισμός κ.λπ.)

Βασική προϋπόθεση για την έγκριση καταλληλότητας του μηχανήματος, εκτός από     την πιστοποίηση της ανυψωτικής ικανότητας, είναι:

 • Στέγαστρο προστασίας του χειριστή
 • Φανός (φάρος) με κίτρινο αναλαμπών φως
 • Φαρμακείο
 • Πυροσβεστήρας
 • Αναγκαία φώτα
 • Αναγκαίοι καθρέπτες
 • Τρίγωνο ακινητοποίησης,
 • Τρίγωνο βραδυπορίας